Решения от заседание на 30.11.2021 г.


На заседанието си на 30.11.2021 г. КФН реши:

1. Издава на ЛУАИФ „Конкорд Асет Мениджмънт” АД одобрениe за делегиране на функцията по оценяване на част от активите на национален договорен фонд „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”.
Издава одобрение на промени в Правилата по чл. 173, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и определяне на нетната стойност на активите на национален договорен фонд „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”.
 
2. Одобрява промени в устава на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ.
 
3. Одобрява промени в устава на „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ.                                     
 
4. Съгласува избора на Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ-Сила” АД на „Делойт Одит“ ООД и „Кроу България Одит“ ЕООД като одитори за извършване на проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2021 г. на управляваните от дружеството фондове за извършване на плащания.