Оповестяване на резултати от изпит за застрахователни брокери


На 27.11.2021 г. се проведе изпит за придобиване на професионална квалификация на застрахователни брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка по реда на Наредба № 28 от 10.05.2006 г. на Комисията за финансов надзор за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка, и за регистрация на материалите за професионално обучение (Наредба № 28 от 10.05.2006 г.).
На изпита се явиха допуснатите 7 (седем) кандидата, като 3 (трима) от тях успешно издържаха изпита.
На основание чл. 10, ал. 2 от Наредба № 28 от 10.05.2006 г., Комисията за финансов надзор оповестява резултатите от изпита за професионална квалификация на застрахователните брокери, проведен на 27.11.2021 г., както следва:

Списък на кандидатите, издържали изпита:

Входящ номер Име Брой точки
РГ-14-159-1/15.10.2021 г. Иван Василев Тодоров 94 т.
РГ-14-165-1/04.11.2021 г. Николета Стоянова Молдованска-Алексиева 86 т.
РГ-14-163-1/01.11.2021 г. Михаил Димитров Даскалов 82 т.

Списък на кандидатите, неиздържали изпита:
Входящ номер  
Брой точки
РГ-14-160-1/19.10.2021 г. 68 т.
РГ-14-161-1/20.10.2021 г. 66 т.
РГ-14-162-1/01.11.2021 г. 62 т.
РГ-14-164-1/02.11.2021 г. 56 т.

На лицата, преминали успешно изпита за професионална квалификация, ще бъде издаден сертификат, подписан от председателя на Комисията за финансов надзор.