Решения от заседание на КФН от 19 август 2009 г .

На свое заседание от  19 август  2009 г. КФН взе следното решение:

1. Одобрява търгово предложение от „Тренд Инвест” АД, гр. Вадуц, Лихтенщайн за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, гр. София (ПФБК ООД) на акции на „Сердиком” АД, гр. София от останалите акционери на дружеството.Предложената цена за една акция е 8,73 лв.