Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец юни 2009 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец юни 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите по общо застраховане за периода януари – юни 2009 г., е 735 612 хил. лв., с което е реализиран ръст от 1,7 % на годишна база. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 359 223 хил. лв., като ръстът на годишна база е 0,8 %.
Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 18,7 % на годишна база и достига 1 258 517 хил. лв.
Сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 712 221 хил. лв., като нарастването на годишна база е 16,2 %.
Техническият резултат, отчетен от дружествата по общо застраховане възлиза на (-6 238) хил. лв. при (-13 844) хил. лв. за шестмесечието на 2008 г.
Премийният приход от директно общо застраховане е 725 244 хил. лв., при 710 322 хил. лв. за шестмесечието на 2008 г.
Към 30.06.2009 г. най-голям дял на пазара по директно общо застраховане заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (42,3 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (27,4 %) – общо 69,8 % от премийния приход по директно общо застраховане, реализиран в сектора.
Най-голямо нарастване на премийния приход по директно общо застраховане на годишна база се отчита по застраховки „Кредити” (123%) и „Летателни апарати” (82 %), които заемат дял съответно от 1,4% и 1% от премийния приход, реализиран в сектора.
Размерът на получените премии от активно  презастраховане се изчислява на 699 852 хил. лв., от които 690 392 хил. лв. е премийния приход на професионалния презастраховател „Джи Пи Презастраховане” ЕАД. Брутните технически резерви по активно презастраховане възлизат на 658 054 хил. лв.
Най-голям дял на пазара по активно презастраховане към края на юни 2009 г. заемат автомобилните застраховки („Автокаско” и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС”) и имуществените застраховки („Пожар и природни бедствия” и  „Други щети на имущество”), съответно от 52,8 % и 29 %.
Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на юни 2009 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 113 122 хил. лв., с което е реализиран спад от 12,5 % на годишна база. За периода януари – юни 2009 г. нито едно от дружествата по животозастраховане не е извършвало дейност по активно презастраховане. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 42 460 хил. лв., като ръстът на годишна база е 19,1 %.
Размерът на брутните технически резерви нараства с 15,5 % на годишна база и достига 482 915 хил. лв.
Към края на юни 2009 г. сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 940 056 хил. лв., като нарастването на годишна база е 8,5 %. Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 8 598 хил. лв. при (-4 977) хил. лв. за шестмесечието на 2008 г.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 75,1 % и 74,4 %.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по „Женитбена и детска застраховка” – с 9,6 % и „Допълнителна застраховка” – с 8,4 %.
Брутният премиен приход по доброволно здравно осигуряване за периода януари – юни на 2009 г., съгласно агрегирания отчет за доходите, е 23 150 хил. лв., при 15 118 хил. лв., отчетени за същия период на миналата година. Изплатените претенции в доброволното здравно осигуряване са в размер на 10 349 хил. лв., при 9 617 хил. лв., изплатени през шестмесечието на 2008 г.
Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 24,7 % на годишна база и достига 15 267 хил. лв.
Сумата на активите на дружествата по доброволно здравно осигуряване е 65 481 хил. лв., като нарастването на годишна база е 25,3 %.
Техническият резултат, отчетен от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на  1 761 хил. лв. при (-5 051) хил. лв. за шестмесечието на 2008 г.
С най-висок относителен дял както в премийния приход, така и в изплатените претенции, е пакетът „Други здравноосигурителни пакети”, съответно от 29,4 % и 35,9 %.
Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към 30.06.2009 г. на дружествата по доброволно здравно осигуряване възлиза на 375 326 при 295 416 към края на юни 2008 г.