Приложена е принудителна административна мярка на “КРЕМИКОВЦИ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи  “КРЕМИКОВЦИ” АД да отстрани непълнотите в представения  отчет за трето тримесечие на 2006 г.

Пълния текст на решение 178 може да намерите в раздел „Документи”.