Публична консултация на EIOPA относно бъдещото изменение на Директивата IORP

EIOPA кани всички заинтересовани страни да предоставят коментарите си относно техническите специфики за Количествената оценка на въздействието (quantitative impact study – QIS) на Окончателното становище на EIOPA, предназначено за Европейската комисия. Становището е свързано с преразглеждането на директивата за дейността и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване – ИППО (IORP Directive).

В своето становище, което беше дадено на ЕК на 15 февруари 2012 г., EIOPA предлага холистичен подход за съставяне на балансов отчет (holistic balance sheet) като средство за постигане на целта на ЕК за хармонизиран пруденциален режим за ИППО.

Становището потвърждава важността на QIS и условността на резултатите от него. Подчертава се, че практическата изпълнимост на холистичния подход за съставяне на балансов отчет и въвеждането на еднакво ниво на сигурност, следва да бъдат допълнително проучени.

QIS ще изследва единствено финансовото въздействие върху ИППО на оценката на активите и пасивите на холистичния подход за съставяне на балансов отчет и въвеждането на капиталовото изискване за платежоспособност (КИП) според различните сценарии, представени в становището на EIOPA. От друга страна, това изследване ще послужи на ЕК при изготвянето на оценката на въздействие, която ще подкрепи законодателното й предложение.

Целта на техническата спецификация е да осигури на онези ИППО, участващи в QIS, насоки относно извършването на необходимите изчисления. Особено внимание е отделено на механизмите за пригодяване и сигурност в Директивата по отношение на оценката и ефекта от смекчаването на риска върху КИП. Такива механизми са условните и дискреционни пенсионни плащания, „последно средство” за намаляване на плащанията, подкрепа от предприятието осигурител и пенсионна схема за защита.

Консултацията е първата стъпка към действителното QIS упражнение, което ще се проведе от началото на октомври до средата на декември. След консултацията EIOPA ще изпрати на ЕК ревизирана версия за сведение.  

Консултацията ще приключи във вторник, 31 юли 2012 г., в 19:00 ч.

Коментарите могат да се изпратят на следната електронна поща:

CP-12-003@eiopa.europa.eu.

Изпратените след тази дата коментари или тези, които не са под формата на предоставения формуляр, няма да бъдат разгледани.

Необходимите документи и формуляри са достъпни на електронната страница на EIOPA: https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html.