Решения от заседание на КФН от 21 юни 2012 г.

На свое заседание от 21 юни  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, издадена от „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София. Емисията е в размер на 29 734 320 (двадесет и девет милиона седемстотин тридесет и четири хиляди триста и двайсет) лв., разпределени в 2 973 432 (два милиона деветстотин седемдесет и три хиляди четиристотин тридесет и два) броя обикновени, поименни акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 10 (десет) лева всяка. Вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Издава временна забрана за публикуване на търговото предложение за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „ЕВН България Електроснабдяване” АД, гр. Пловдив, от останалите акционери на дружеството.

3. Отнема лиценза на УД “Адамант Кепитъл Мениджмънт” ЕАД, гр. София по искане на дружеството, на основание чл. 100, ал. 1, т. 1 предположение второ (изричен отказ от издадения лиценз).

4.  Комисията за финансов надзор не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Булгартабак-Холдинг” АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на „Плевен-Булгартабак” АД, с. Ясен, общ. Плевен, от останалите акционери на дружеството.

5. Комисията за финансов надзор не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Финанс Консултинг” АД, за закупуване чрез инвестиционен посредник на акции на “Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ, от останалите акционери на дружеството.