Решения от заседание на КФН от 12 юни 2012 г.

На свое заседание от 12 юни  2012 г. КФН взе следните решения:

1. Одобрява промени в устава на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ

2. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Български фонд за дялово инвестиране” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 50  000 броя обикновени, безналични акции и номинална стойност 1 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва горепосочената емисия акции и дружеството в регистъра на КФН.