Решения от заседание на 27.06.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. Одобрява Константин Велев за член на управителния съвет и Стефан Стоилков за член на управителния съвет и изпълнителен директор на Гаранционния фонд.

2. Одобрява независим член на съвета на директорите на „Пенсионноосигурителен институт“ АД.

3. Вписва „ЛИДЕРС ГРУП“ ЕООД в регистъра на застрахователните брокери.

4. Приема на първо гласуване проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове.

Проектът и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Комисията за финансов надзор в раздел „Нормативна уредба”, рубрика „Обществени консултации”, като бележки и предложения по проекта могат да бъдат представени в 30-дневен срок от публикуването му, до 29.07.2024 г. включително.

5. Заличава „ИНС БРОКЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.

6. Спира производство във връзка с намерението на ЗД „ИНСТИНКТ“ ЕАД да извършва дейност на територията на Кралство Испания при условията на свобода на предоставяне на услуги.

7. Прекратява производство във връзка с намерението на “ЕВРОПЕЙСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ“ АД да извършва дейност при условията на свобода на предоставяне на услуги на територията на Република Полша.

8. Изпраща уведомление до компетентния орган на Република Гърция във връзка с намерението на „САЙБЪР ЛЕВЕЛ ИНС“ ООД да извършва дейност по застрахователно посредничество при правото на установяване на територията на съответната държава.

9. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „КОРПОРЕКС БГ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР“ ЕООД, в ликвидация, от регистъра на застрахователните брокери.

10. Изпраща писмо до „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност на трето лице.

11. Изпраща писмо до управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на одобрение на член на надзорния съвет дружеството.

12. Изпраща писмо до управляващо дружество „Трейшън Инвест“ ЕАД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с издаване на разрешение за организиране и управление на договорен фонд.