Решения от заседание на КФН от 30 август 2013 г.

На свое заседание от 30 август  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Прие обзор на небанковия финансов сектор в България, изготвен с данни към края на първото тримесечие на 2013г. http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/obzor.pdf.

2. Вписва емисия акции, издадена от „КОРАДО-БЪЛГАРИЯ” АД в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 633 589 лв. на 6 202 290 лв. Емисията е в размер на 4 568 701 лв., разпределени в 4 568 701 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев.

3. Вписва емисия акции издадена от „Ризърв Кепитал” АДСИЦ. Емисията е в размер на  650 000 лева, разпределена в  650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка.  

Вписва „Ризърв Кепитал” АДСИЦ като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни.

4. Прие Практика относно прилагането на чл. 13а, ал. 1 от Кодекса за застраховането. Практиката е публикувана в рубрика “Административни документи” – “Практики” http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/ppaktika.pdf.