СЪОБЩЕНИЕ във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа на 25 ноември 2017 г. и като инвестиционен консултант на 26 ноември 2017 г.


Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:

В срок до 24.11.2017 г. кандидатите, допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и/или инвестиционен консултант, следва да внесат такса за изпит в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лв.) на касата на КФН или по сметка
IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банков идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа ще се проведе на 25 ноември (събота) 2017 г. от 9:00 часа в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, адрес: гр. София, пл. „Македония“ № 1, сградата на КНСБ.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 26 ноември (неделя) 2017 г. от 9:00 часа в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, адрес: гр. София, пл. „Македония“ № 1, сградата на КНСБ.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистрираните до 8:50 часа кандидати няма да бъдат допуснати до изпит.
При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

 • документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие). В документа за платена такса следва изрично да е посочено името на кандидата, който ще се явява на изпита;
 • документ за самоличност;
 • моливи HB или 2B;
 • гума за изтриване на молив.
 Изпитите ще се проведат на две сесии в рамките на обявения за изпита ден, като продължителността им е както следва:
 • за брокер – по два часа и петнадесет минути и
 • за инвестиционен консултант – по три часа.
 На изпита може да се използват следните калкулатори: Texas Instruments BA II Plus, BA II Plus Professional, HP 12C, HP 12C Platinum, HP 12C 25th anniversary edition, както и HP 12C 30th anniversary edition.
Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.
 

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с провеждането на изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа на 25 ноември 2017 г. и като инвестиционен консултант на 26 ноември 2017 г.

Комисията за финансов надзор уведомява допуснатите до изпит кандидати за следното:

В срок до 24.11.2017 г. кандидатите, допуснати до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и/или инвестиционен консултант, следва да внесат такса за изпит в размер на 450 лв. (четиристотин и петдесет лв.) на касата на КФН или по сметка
IBAN BG95 BNBG 9661 3000 1415 01. Банков идентификационен код (BIC) на БНБ-ЦУ е BNBGBGSD.

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа ще се проведе на 25 ноември (събота) 2017 г. от 9:00 часа в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, адрес: гр. София, пл. „Македония“ № 1, сградата на КНСБ.
Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант ще се проведе на 26 ноември (неделя) 2017 г. от 9:00 часа в Конгресен център „Глобус“, зала „Европа“, адрес: гр. София, пл. „Македония“ № 1, сградата на КНСБ.
Регистрацията на кандидатите ще започне от 8:00 часа. Нерегистрираните до 8:50 часа кандидати няма да бъдат допуснати до изпит.
При явяването си на изпита кандидатите трябва да носят:

 • документ за платена такса (оригинал или заверено от банка копие). В документа за платена такса следва изрично да е посочено името на кандидата, който ще се явява на изпита;
 • документ за самоличност;
 • моливи HB или 2B;
 • гума за изтриване на молив.
 Изпитите ще се проведат на две сесии в рамките на обявения за изпита ден, като продължителността им е както следва:
 • за брокер – по два часа и петнадесет минути и
 • за инвестиционен консултант – по три часа.
 На изпита може да се използват следните калкулатори: Texas Instruments BA II Plus, BA II Plus Professional, HP 12C, HP 12C Platinum, HP 12C 25th anniversary edition, както и HP 12C 30th anniversary edition.
Не се допуска използването на калкулатор с функции за програмиране, както и използването на обикновени калкулатори или други електронно-изчислителни средства.