Решения от заседание на КФН от 22.06.2005 г.

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Й. С. Михайлов”  ЕООД, гр. Бургас за закупуване чрез инвестиционен посредник „Бенч Марк Финанс” АД”, гр. София на акции на „Монолит – стил” АД, гр. Бургас от останалите акционери на дружеството.

2. Потвърждава проспект за  вторично публично предлагане на 2000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, свободно прехвърляеми, безналични, обезпечени ипотечни облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка една, плаващ лихвен процент, определяем на базата на 6-месечния Euribor плюс фиксирана  надбавка от 3.9% като минималната стойност на купона е 6.9%, с падеж до 60 месеца от датата на издаване на един клас, емитирани  от „ Стопанска и инвестиционна банка” АД.
Вписва емисията в публичния регистър, воден от КФН.

3. Вписва в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа емисия от 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми  акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа, издадена от „Актив Пропъртис” АДСИЦ.

4. Прие на първо четене проект на Наредба за одобряване на Обща методика за ликвидация на щети по застраховка „Гражданска отговорност” на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства.
Проекта на Наредбата ще бъде съгласуван със заинтересованите институции и публикуван на интернет страницата на КФН.

5.. Прие указания относно прилагането на чл. 21 от Наредба  № 18/10.11.2004 г. на КФН за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането. Те са във връзка с тълкувания и пояснения за попълването на контролния талон, за мястото и начина за залепването на стикера, удостоверяващ наличието на сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност”  Указанията ще се публикуват на Интернет-страницата на КФН..