Одобрени са промени в устава на инвестиционно дружество от отворен тип „АДВАНС ИНВЕСТ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промените в устава на инвестиционно дружество от отворен тип „АДВАНС ИНВЕСТ” АД
Пълния текст на решение 410 може да намерите в раздел "Документи".