ЕІOPA стартира процедура за подбор на членове за своите групи на участниците

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕІOPA) отправя покана за изразяване на интерес във връзка с избора на нови групи на участниците към Органа — Групата на участниците от сектора на застраховането (IRSG) и Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове (OPSG) — вследствие на изтичането на мандата им в началото на следващата година.

Групите на участниците са създадени в съответствие с член 37 от Регламента за EIOPA с цел да подпомагат консултациите със заинтересованите страни в областите, свързани със задачите на Органа. Техните членове изпълняват тази функция за срок от 2,5 години с възможността за подновяване на мандата само един път. Допълнителна информация за дейността на групите може да се намери тук: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/stakeholder-groups

Членовете на ІRSG и ОРSG (общо по 30 във всяка група) са лица, назначени да представляват в балансирани пропорции следните категории:

За IRSG — (пре)застрахователни предприятия, застрахователни посредници, действащи в Съюза, представители на техните работници и служители, потребители, ползватели на (пре)застрахователни услуги, представители на МСП и съответните професионални асоциации.

За OPSG — институции за професионално пенсионно осигуряване, действащи в Съюза, представители на работниците и служителите, бенефициери на пенсионните схеми, МСП и съответните професионални асоциации.

Най-малко петима от членовете на всяка група са изтъкнати независими представители на академичните среди.

Групите на участниците към ЕІOPA заседават най-малко 4 пъти годишно във Франкфурт. За пети път двете групи заседават съвместно със Съвета на надзорниците на ЕІOPA.

ЕІOPA покрива разходите за хотел и път на следните категории: потребители, представители на академичните среди, бенефициери, представители на работници и служители/профсъюзи и ползватели на финансови услуги. Останалите членове на групите имат възможността да се ползват от преференциални цени в някои хотели на Франкфурт.

ЕІOPA очаква да приключи процедурата за подбор до февруари 2016 г. Първите заседания на групите в новия състав са планирани за 26 април 2016 г. (ІRSG) и 28 април 2016 г. (ОРSG).

Поканата за изразяване на интерес и формулярите за кандидатстване (само на английски език) могат да бъдат намерени на уебсайта на EIOPA:

ЕІOPA се старае да осигури балансирано географско участие и балансирано участие на представители на двата пола в своите групи на участниците.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 8 ноември 2015 г.

ЕІOPA стартира процедура за подбор на членове за своите групи на участниците

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕІOPA) отправя покана за изразяване на интерес във връзка с избора на нови групи на участниците към Органа — Групата на участниците от сектора на застраховането (IRSG) и Групата на участниците от професионалните пенсионни фондове (OPSG) — вследствие на изтичането на мандата им в началото на следващата година.

Групите на участниците са създадени в съответствие с член 37 от Регламента за EIOPA с цел да подпомагат консултациите със заинтересованите страни в областите, свързани със задачите на Органа. Техните членове изпълняват тази функция за срок от 2,5 години с възможността за подновяване на мандата само един път. Допълнителна информация за дейността на групите може да се намери тук: https://eiopa.europa.eu/about-eiopa/organisation/stakeholder-groups

Членовете на ІRSG и ОРSG (общо по 30 във всяка група) са лица, назначени да представляват в балансирани пропорции следните категории:

За IRSG — (пре)застрахователни предприятия, застрахователни посредници, действащи в Съюза, представители на техните работници и служители, потребители, ползватели на (пре)застрахователни услуги, представители на МСП и съответните професионални асоциации.

За OPSG — институции за професионално пенсионно осигуряване, действащи в Съюза, представители на работниците и служителите, бенефициери на пенсионните схеми, МСП и съответните професионални асоциации.

Най-малко петима от членовете на всяка група са изтъкнати независими представители на академичните среди.

Групите на участниците към ЕІOPA заседават най-малко 4 пъти годишно във Франкфурт. За пети път двете групи заседават съвместно със Съвета на надзорниците на ЕІOPA.

ЕІOPA покрива разходите за хотел и път на следните категории: потребители, представители на академичните среди, бенефициери, представители на работници и служители/профсъюзи и ползватели на финансови услуги. Останалите членове на групите имат възможността да се ползват от преференциални цени в някои хотели на Франкфурт.

ЕІOPA очаква да приключи процедурата за подбор до февруари 2016 г. Първите заседания на групите в новия състав са планирани за 26 април 2016 г. (ІRSG) и 28 април 2016 г. (ОРSG).

Поканата за изразяване на интерес и формулярите за кандидатстване (само на английски език) могат да бъдат намерени на уебсайта на EIOPA:

ЕІOPA се старае да осигури балансирано географско участие и балансирано участие на представители на двата пола в своите групи на участниците.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 8 ноември 2015 г.