Приложена е принудителна административна мярка на Родопска слава” АД, с. Бенковски

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи управителния орган на „Родопска слава” АД, с. Бенковски, в срок от един месец от получаване на решението да свика, съобразно разпоредбата на чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, редовно годишно общо събрание на акционерите на дружеството за 2005 г. и да организират провеждането му не по-късно от четиридесет дни от свикването му.

Пълния текст на решение 1215 може да намерите в раздел „Документи”.