Данни за застрахователните брокери към 31.12.2012г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 31.12.2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери през 2012 г. възлизат на 150 261  хил. лв., в т. ч. 137 190 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България и 13 071 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи от други държави.

Приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България намаляват с 1,1 % спрямо същия период на миналата година. От тях 128 836 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 8 354 хил. лв. – в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане намаляват с 0,5 %, а в животозастраховането намаляват с 10,2 %. Комисионите на брокерите представляват 19,4 % от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 14,1 % от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2012 г. е в размер на 808 913 хил. лв., от които 724 827 хил. лв. в полза на застрахователи със седалище в Р. България и 84 085 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави.

От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 665 554 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 59 273 хил. лв. в животозастраховането. В сравнение с 2011 г. се отчита увеличение на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери, с 1,7 %, като в общото застраховане е отчетен ръст от 1,3 %, съответно в животозастраховането ръст от 5,7 %.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (44,1 %) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36,0 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (8,0 %) и „Други щети на имущество” (4,5 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (88,5 %).

В края на 2012 г. 34 % от реализирания премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Кипър и 32 % за застрахователи от Франция.

Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (33 %), „Злополука” (18 %) и „Разни финансови загуби” (17 %).