Решения от заседание на КФН от 28 март 2013 г.

На свое заседание от 28 март  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Лавена” АД. Емисията е в размер на 66 667 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 40 лева всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия ценни книжа, които ще бъдат издадени от „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 450 000 лв. (четиристотин и петдесет хиляди) лева, разпределени в 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 (един) лев всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции в регистъра.

3. Разширява обхвата на издадения на „Авал Ин” АД лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник с допълнителните услуги и дейности по чл. 5, ал. 3, т. 7 от ЗПФИ.

4. Признава придобитата от Марта Грозева квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.