Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 28.12.2007 г. до 30.12.2009 г.

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на
-10,52 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 28.12.2007 г. до 30.12.2009 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на -12,09 на сто. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е -7,52 на сто, а за ППФ съответно е -9,09 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.
Пълният текст на решения № 36-УПФ и № 37-ППФ  от 26.01.2010 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.
Следва да се има предвид, че при определяне на минимална доходност за посочения двугодишен период значително влияние оказва постигнатата през 2008 г. в резултат на действието на финансовата криза отрицателна доходност при управлението на активите на пенсионните фондове. От началото на 2009 г. обаче е преодоляна тенденцията на спад в доходността и всички фондове за допълнително пенсионно осигуряване отчитат положителна доходност при управлението на активите за 2009 г. Средната годишна претеглена доходност (немодифицирана) за 2009 г. на универсалните пенсионни фондове е 7,91 на сто, на професионалните фондове е 7,85 на сто и на доброволните фондове е 7,60 на сто. Данни за годишната доходност на пенсионните фондове за 2009 г. може да намерите тук.