Съобщение във връзка с осъществяването на текущ и последващ надзор от страна на Управление „Надзор на инвестиционната дейност” на КФН

Във връзка с осъществяването на текущ и последващ надзор от страна на служителите на Управление „Надзор на инвестиционната дейност” е установено, че спрямо част от поднадзорните лица – публични дружества, на практика е силно затруднено или невъзможно реализирането на надзорните функции на Комисията за финансов надзор (КФН).
По различни причини – липса на органи на управление, неосъществяване на дейност и формално съществуване в правния мир, кореспонденцията с някои от публичните дружества е затруднена или въобще невъзможна. Също така за публичните дружества в производство по ликвидация и несъстоятелност, в зависимост от етапа на производство възникват трудности при осъществяването на надзора.
Във връзка с това, през последните години е водена кореспонденция и са сезирани различни държавни органи и институции – съдилища, прокуратура, МВР, НАП и др. В резултат на предприетите действия част от тези дружества са отписани от водения от КФН публичен регистър. Въпреки това, към настоящия момент като „проблемни” дружества остават, както следва:
1. ВИНАРСКА ИЗБА ВРАЧАНСКА ТЕМЕНУГА АД (л);
2. ДИАМАНТ АД (н);
3. МАЛЪК ИСКЪР АД (л);
4. МБЕ ГАРА ХИТРИНО АД;
5. МИЛКАНА ЧЕРВЕН БРЯГ АД;
6. СЪНИТЕКС АД (н);
7. КОПРИНА АД (н);
8. МЕТАЛОКЕРАМИКА – И АД (л);
9. РЕЦИКЛИРАЩО ПРЕДПРИЯТИЕ АД (л);
10. СЕРДИКА – КУЛА АД;
11. СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ АД;
12. ФИЛТЕКС АД;
13. ХИМКО АД (н);
14. ЕСТЕР ИНВЕСТМЪНТ АД (л);
15. ИЗОТСЕРВИЗ – ХОЛДИНГ АД (л);
16. КЮСТЕНДИЛСКИ ПЛОД АД;
17. ЛЪВ АД (л);
18. ОРАНЖЕРИИ АД (н);
19. ПОБЕДА – ТВ АД;
20. ХАН КРУМ АД (л).