Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2009 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на месец октомври 2009 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

За периода януари-октомври 2009 г. записаните премии в общото застраховане (включително и премиите на тези застрахователи, които извършват дейност по активно презастраховане) са в размер на 1 163 115 хил. лв., а в животозастраховането – в размер на 177 356 хил. лв. Спрямо същия период на предходната година се отчита спад от 0,8 % в общото застраховане и спад от 19,4 % в животозастраховането или общо за застрахователния сектор се отчита спад от 3,7 %. Данни отделно за дейността по активно презастраховане се предоставят и публикуват на тримесечна база.
Най-голям дял в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, продължават да заемат автомобилните застраховки „Автокаско” (43,4 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (26,7 %) или общо 70,1 % от премийния приход, реализиран в сектора. На следващо по обем място се нареждат имуществените застраховки „Пожар и природни бедствия” и „Други щети на имущество”, премийният приход, по които възлиза на 225 512 хил. лв., или 19,4 % от общия премиен приход.
По застраховки „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Пожар и природни бедствия” се отчита най-голямо увеличение на премийния приход в сравнение със същия период на 2008 г. съответно с 51 709 хил. лв. и с 27 487 хил. лв.

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите към края на месец октомври 2009 г., продължава да заема застраховка „Живот” и рента. Реализираните приходи по този вид застраховка възлизат на 131 797 хил. лв. и формират 74,3 % от премийния приход, генериран в сектора. Застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, заема дял от 4,9 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите, като премийният приход по този вид застраховка възлиза на 8 729 хил. лв.
Ръст на премийния приход на годишна база се наблюдава само по „Женитбена и детска застраховка” – 10,1 %, и по „Допълнителна застраховка” – 8,7 %.

Реализираният за периода  януари-октомври 2009 г. премиен приход в доброволното здравно осигуряване възлиза на 32 913 хил. лв., с което се отчита ръст от 30,2 % на годишна база.
Най-голям относителен дял в премийния приход заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” – 34,7 % и „Извънболнична медицинска помощ” – 22,7 %.
Най-висок ръст на премийния приход на годишна база се отчита по пакетите “Болнична медицинска помощ” – от 66,9 % и „Извънболнична медицинска помощ” – от 62,7 %.