Решения от заседанието на КФН на 17 декември 2009 г.

На свое заседание от 17 декември 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Алфа България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 50 000 лева, разпределени в 50 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции с ISIN код BG1100038097 с номинална стойност 1 лев всяка, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия акции и „Алфа България” АД като публично дружество.
Основната дейност на емитента е свързана с пазара на недвижими имоти и по-точно с продажба и придобиване на недвижими имоти и строителство върху регулирани поземлени имоти. 
Емитентът има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Евгени Найденов – изпълнителен директор; Стефан Гугушев – председател на съвета на директорите и Елена Ненова – заместник-председател на съвета на директорите. Членовете на съвета на директорите не притежават дял от капитала на емитента.

2. Вписа емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадена от „Алфа Кредит” АДСИЦ, гр. София,  с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 650 000 лева, разпределени в 650 000 броя обикновени акции  с номинална стойност 1 лев всяка. Емисията е в резултат от увеличаване капитала на дружеството от 650 000  лева на 1 300 000 лева.

3. Отне лиценза на  „Елана Еврофонд” АД, гр. София, за извършване на дейност като инвестиционно дружество, съгласно взето решение от извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

4. Прекрати производството по потвърждаване на проспектите за първично публично предлагане на емисия конвертируеми облигации и емисия обикновени облигации на територията на Европейския съюз, издадени от „Авто Юнион Груп” ЕАД, гр. София. Прекратяването на производствата е по искане на дружеството.

5. Допусна Албена Лилова до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер и Пламен Андреевски – до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.