Пенсионноосигурителните дружества ще проведат ХІІ-та си традиционна Годишна среща

На 17 декември 2009 г. (четвъртък) от 17,00 часа в „Шератон София Хотел Балкан”, зали „Сердика” и „Средец” ще се проведе Национална кръгла маса на тема: „Доходност на капиталовите пенсионни системи – реалности и перспективи” и ХІІ-та традиционна Годишна среща на пенсионноосигурителните дружества, членове на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО).  Събитието ще премине под знака на 10 годишнината от приемането на първия Закон за допълнително пенсионно осигуряване в България.
Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, е един от поканените на кръглата маса и ще изнесе презентация на тема: „Дилемите в защита интересите на осигурените лица – ключ към иновативност и устойчивост на капиталовите пенсионни схеми”. За участие в събитието са поканени Председателят и заместник-председателите на Министерския съвет, ръководители и отговорни представители на парламентарни групи и комисии от 41-то Народно събрание, на различни министерства и ведомства, на националните синдикални и работодателски организации и други държавни и неправителствени институции, които имат отношение към осъществяването на пенсионната реформа в страната. Участие ще вземат също така представители на Комисията за финансов надзор, членовете на Консултативния съвет по пенсионната реформа при Министерството на труда и социалната политика пенсионноосигурителните дружества и представители на пенсионноосигурителните дружества.
Ще бъдат обявени и връчени Годишните журналистически награди на БАДДПО за най-добро отразяване на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване.

Прие се проект за изменение на Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд

КФН прие Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд (ПУДГФ), поради необходимостта за сближаване на регулациите за бюджета на Гаранционния фонд с тези на Фонда за компенсиране на инвеститорите. С предлаганите промени в ПУДГФ се цели въвеждане на по-ефективен и превантивен контрол върху планирането и изразходването на средствата на Гаранционния фонд чрез осигуряване на възможност за КФН да препоръчва извършването на промени в бюджета на Гаранционния фонд.
Проектът за изменение на правилника е публикуван в раздел „Нормативни документи” и изпратен за съгласуване на Гаранционния фонд.

Одобрени са промени в договорите за депозитарни услуги между „Юробанк И Еф Джи България” АД и УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде решения, с които одобри промени в договорите за депозитарни услуги между „Юробанк И Еф Джи България” АД и УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД по отношение на  управляваните от УД „Райфайзен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД  фондове: ДФ „Райфайзен (България) Фонд Защитена Инвестиция в Евро”, ДФ „Райфайзен (България) Фонд Облигации”, ДФ „Райфайзен (България) Фонд Паричен пазар”,  ДФ „Райфайзен (България) Фонд Акции” и ДФ „Райфайзен (България) Балансиран Фонд”.

Решенията 1018, 1019, 1020, 1021 и 1022 може да намерите в раздел "Административни документи".

Днес е официалното откриване на туининг проекта “Укрепване на регулаторния и надзорен капацитет на финансовите регулатори” в Подгорица, Черна гора

Днес, 15 декември 2009 г. в Подгорица, Черна гора, се състоя церемонията по откриването на туининг проекта “Укрепване на регулаторния и надзорен капацитет на финансовите регулатори”. Финансиране в размер на 1,199,966.94 евро е осигурено за проекта по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) на Европейската комисия. Проектът е с продължителност 18 месеца. Българската народна банка е в ролята на управляваща институция от държава-членка на Европейския съюз в консорциум с Централната банка на Нидерландия (De Nederlandsche Bank) и българската Комисия за финансов надзор.
Институциите бенефициенти са Централната банка на Черна гора, Комисията по ценни книжа (КЦК) на Черна гора и Агенцията за застрахователен надзор (АЗН) на Черна гора. От страна на бенефициентите проектът ще се управлява от Заместник министъра на финансите, г-н Милорад Катнич. Проектът се финансира от ЕС.
Туининг проектът има за цел усъвършенстване институционалния и регулаторен капацитет на институциите за регулиране на финансовия сектор за по-ефективен и ефикасен надзор върху финансовите пазари и институции в съответствие с общностното право на ЕС и ще се прилага в четири области: банков надзор и финансова стабилност; ценни книжа и пенсионни фондове; застрахователно дело; и предотвратяване изпирането на пари, финансирането на тероризма и други форми на финансова престъпност. Благодарение на помощта, предоставена по туининг проекта, ще бъдат транспонирани повече от десет директиви на ЕС в областта на финансовия сектор. Най-добрите европейски практики ще бъдат въведени в оперативната рамка на три финансовонадзорни органи. Капацитетът на персонала на институциите бенефициенти ще бъде укрепен чрез 630 дни обучение, което ще бъде предоставено от 76 експерти от Българската народна банка, Централната банка на Нидерландия (De Nederlandsche Bank) и българската Комисия за финансов надзор.

Решения от заседанието на КФН на 11 декември 2009 г.

На свое заседание от 11  декември  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от  „Инвестиционна компания Галата” АД, гр. Варна, с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 1 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени акции, с номинална стойност 100 лева всяка, представляващи съдебно регистрирания капитал на дружеството. Вписва посочената емисия акция и „Инвестиционна компания Галата” АД, гр. Варна, като публично дружество.
Основната дейност на емитента е свързана с пазара на недвижими имоти. 
Емитентът има едностепенна система на управление и се управлява от Съвет на директорите, в чиито състав влизат Марин Митев – изпълнителен директор и член на СД, Цанко Цаков – изпълнителен директор и председател, Радослав Коев – икономически директор и член и „Химимпорт” АД, представлявано от Марин Митев – член на СД. „Химимпорт” АД притежава 60.00 % от капитала на дружеството.
 
2. Допуска  Мария Христова, Албена Иванова-Никлина и Марионела Колева до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер. 

3. Не допуска Ивайло Иванов до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.

 

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Булгартабак – Холдинг” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи публичното дружество „Булгартабак – Холдинг” АД при провеждане на извънредното ОС на насрочено за 11.12.2009 г., респективно на 30.12.2009 г. да не гласува т.6, включена в дневния ред. Да не взема решение за разпределяне на допълнителна вноска – дивидент за акционерите, в размер на 50 на сто от печалбата на дружеството за 2008 г. по годишния финансов отчет след данъчно облагане и отчисленията, направени за фонд „Резервен”, в размер на 10 на сто в съответствие с чл. 246, ал. 2, т. 1 от ТЗ.
Решение 1002 може да намерите в раздел "Административни документи".

Проведе се семинар на тема „Прилагане на Директивата Платежоспособност II”

На 10 декември 2009 г. в аулата на Висшето училище по застраховане и финанси се проведе семинар на тема „Прилагане на директивата Платежоспособност II”.
 Семинарът беше организиран от Комисията за финансов надзор по линия на съвместния Туининг проект BG/07/IB/EC/02 с Министерството на икономиката и финансите на Италия и имаше за цел да въведе участниците в основните принципи, заложени в директивата, приета окончателно от Европейския парламент и от Съвета на ЕС на 22.04.2009 г. Бяха разгледани изискванията и предизвикателствата, произтичащи от прилагането на директивата за участниците на застрахователния пазар и за надзорните институции.
 Лектори бяха водещите експерти от Института за надзор на застрахователните и взаимнозастрахователните дружества на Република Италия (ISVAP) – Фаусто Паренте, директор, Стефано Паскуалини и Франческа Буцичели, помощник директори в дирекция „Международни отношения”.
 В семинара взеха участие служителите от управление „Застрахователен надзор” на КФН, представители на застрахователните компании – членове на Асоциацията на българските застрахователи, адвокати и журналисти.

Презентациите на лекторите (на английски език) могат да бъдат намерени в „Събития”.

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „БФБ – София” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД  в срок до 15 декември 2009 г. да приеме изменения в чл. 3, ал. 1, чл. 7, чл. 8 и чл. 37 от част ІІІ „Правила за допускане до търговия” към Правилника за дейността на „БФБ – София” АД, с които да отмени промените, въведени в посочените разпоредби с решението на Съвета на директорите на „БФБ – София” АД от 11.12.2008 г.
Решение 1003 може да намерите в раздел "Административни документи".

Решения от заседанието на КФН на 9 декември 2009 г.

На свое заседание от 9 декември 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Вписва „Орфей Клуб Уелнес” АД, гр. Пловдив, като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Вписва емисия в размер на 20 808 320 лева, разпределени в  20 808 320 броя обикновени акции, с номинална стойност 1 лев всяка, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

2. Одобрява промени в устава на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, свързани с разширяване правомощията на Съвета на директорите за вземане на решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови емисии ценни книжа.

3. Допуска  Ангелинка Петрова, Антон Бранков, Александър Владов, Таня Евданова, Борис Петрунов и Веселин Бурнаски до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер.

4. Допуска Рени Енгибарова  до изпит за признаване на частична  правоспособност на отговорен актюер в областта на животозастраховането, здравното осигуряване и общото застраховане. Владимир Илиевски е допуснат до изпит за признаване на частична правоспособност на отговорен актюер в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.

Одобрени са нови членове на СД и прокурист на инвестиционния посредник „Трейдвил” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което одобри Паско Пасев и Андрей Чиуботару за членове на СД на ИП „Трейдвил” АД, гр. Букурещ, и Сабина Събева за прокурист на същия инвестиционен посредник.
Решение 984 може да намерите в раздел "Административни документи".