Одобрени са нови членове на СД и прокурист на инвестиционния посредник „Трейдвил” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решение, с което одобри Паско Пасев и Андрей Чиуботару за членове на СД на ИП „Трейдвил” АД, гр. Букурещ, и Сабина Събева за прокурист на същия инвестиционен посредник.
Решение 984 може да намерите в раздел "Административни документи".