Приложена е принудителна административна мярка спрямо „БФБ – София” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на „Българска фондова борса – София” АД  в срок до 15 декември 2009 г. да приеме изменения в чл. 3, ал. 1, чл. 7, чл. 8 и чл. 37 от част ІІІ „Правила за допускане до търговия” към Правилника за дейността на „БФБ – София” АД, с които да отмени промените, въведени в посочените разпоредби с решението на Съвета на директорите на „БФБ – София” АД от 11.12.2008 г.
Решение 1003 може да намерите в раздел "Административни документи".