Прие се проект за изменение на Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд

КФН прие Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Гаранционния фонд (ПУДГФ), поради необходимостта за сближаване на регулациите за бюджета на Гаранционния фонд с тези на Фонда за компенсиране на инвеститорите. С предлаганите промени в ПУДГФ се цели въвеждане на по-ефективен и превантивен контрол върху планирането и изразходването на средствата на Гаранционния фонд чрез осигуряване на възможност за КФН да препоръчва извършването на промени в бюджета на Гаранционния фонд.
Проектът за изменение на правилника е публикуван в раздел „Нормативни документи” и изпратен за съгласуване на Гаранционния фонд.