Утвърдени са нови и изменени и допълнени образци на справки подавани от ПОД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди с Решение №1068-ПОД/22.12.2009г. нови образци на справки за дейността на ПОД: Справка за административните разходи на ПОД за управление на пенсионните фондове и Справка за инвестициите на пенсионния резерв с приложения към нея, както и  изменения и допълнения в следните справки за дейността на ПОД и управляваните от тях ФДПО: Справка за дохода от инвестиции, Справка за инвестиране на активите на пенсионноосигурителното дружество в акции и права, Приложения № 1, 2, 3, 6, 7, 9 и 10 към Справка за стойността на нетните активи /Образец № 2/ по чл. 23, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.11.2003г. и Справка за формиране на резерв за гарантиране на минималната доходност от собствени средства /Образец № 1/ заедно с приложения към нея № 1 и 2.
 Решение №1068-ПОД/22.12.2009г.може да намерите в раздел „Административни документи”, а приложенията към тях  – в раздел „Административни документи” – "Форми и образци”, “Осигурителен надзор".