Започва ежедневното поддържане на индекси за стойността на един дял в пенсионните фондове, управлявани от пенсионноосигурителните дружества: PROFIDEX – за професионалните, UNIDEX – за универсалните и VOLIDEX – за доброволните пенсионни фондове

Индексът на стойността на един дял ще се изчислява като модифицирана среднопретеглена стойност от стойностите на един дял за всеки фонд от даден вид, спрямо относителния дял на активите на този фонд в общата маса от активите на всички фондове от дадения вид. Относителните дялове се ограничават до 20 на сто, аналогично на методиката, използвана за изчисляването на минималната доходност във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване.
На страницата на КФН ще се поддържа и ежедневна графична информация за изменението на стойността на един дял за последните 60 работни дни, както и за изменението на индекса, отделно за професионалните, универсалните и доброволните пенсионни фондове.