Решения на КФН от заседание на 31.05.2006 г.

1. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Обединена Млечна Компания” АД, гр. Пловдив. Емисията,  с ISIN код BG2100004063, е в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, необезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с фиксиран  лихвен процент в размер на 8% на годишна база, с лихвени плащания на всеки шестмесечен период и срок на облигационния заем от 5 години, считано от 03.02.2006 г., с падеж – от 03.02.2011 г. Вписа емитентът и емисията в публичния регистър на КФН.
Емисията се емитира с опция за обратно изкупуване от емитента. Емитентът има и  си запазва правото да  изкупи цялата емисия облигации две години след датата на емитиране.
Основни акционери в „Обединена Млечна Компания” АД са  „Юнайтед Милк Холдингс Лимитид”, дъщерно дружество на управлявания от Global Finance – Черноморски фонд –   и „Интернешънъл Риъл Истейт Инвесторс Холдинг С.А”, дъщерно дружество на „Доверие Капитал” АД.

2. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Агрилизинг” ЕАД, гр. София. Емисията,  с ISIN код BG2100006068, е в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени, обезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон размер на тримесечен Euribor + 4.15 % на годишна база, с плащане на главницата на 16 равни тримесечни погасителни вноски в размер на 125 000 евро, дължими заедно с купонните плащания, срок на облигационния заем от 48 месеца, считано от 07.02.2006 г., с падеж – от 07.02.2010 г. Вписа емитентът и емисията в публичния регистър на КФН.
Основна сфера на дейност на „Агрилизинг” ЕАД е предоставяне на финансов лизинг главно на земеделски производители. Едноличен собственик на капитала на „Агрилизинг” ЕАД е „Варекс” ООД, София.

3. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Транслизинг” ЕАД, гр. София. Емисията,  с ISIN код BG2100005060, е в размер на 2 000 000 евро, разпределени в 2 000 броя обикновени, обезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон размер на тримесечен Euribor + 4.15 % на годишна база, с лихвени плащания на всеки тримесечен период, срок на облигационния заем от 48 месеца, считано от 07.02.2006 г., с падеж – от 07.02.2010 г. Вписа емитентът и емисията в публичния регистър на КФН.
Основна сфера на дейност на „Транслизинг” ЕАД е предоставяне на финансов лизинг на машини и оборудване за земеделския сектор, както и на нови и употребявани автомобили. Едноличен собственик на капитала на „Транслизинг” ЕАД е „Варекс” ООД, София.

4. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на корпоративни облигации, издадени от „Зърнени храни България” ЕАД, гр. София. Емисията,  с ISIN код BG2100035059, е в размер на 7 000 000 евро, разпределени в 7 000 броя обикновени, необезпечени, лихвоносни облигации с номинална стойност 1000 евро всяка, с плаващ купон размер на шестмесечен Euribor + надбавка шест пункта, срок на облигационния заем от шест години, считано от 11.11.2005 г., с падеж – от 11.11.2011 г. Вписа емитентът и емисията в публичния регистър на КФН.
Основната дейност на дружеството е свързана с покупката, продажбата, съхранението и и обработката на зърнени култури. Едноличен собственик на капитала на „Зърнени храни България” ЕАД е „Ноутап Къмпани Лимитид” – Кипър.  „Зърнени храни България” ЕАД част от формирана икономическа група с дъщерното си дружество „Порт-Балчик” АД.

5. Вписа в публичния регистър емисия акции, издадена от «Транкарт» АД в резултат на увеличение капитала на дружеството от 5 000 000 лв. на 7 000 002 лв. Емисията е  в размер на 2 000 002  броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лев всяка

6. Отказа да издаде лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел «Еврофонд Имоти» АДСИЦ. Сред основите мотиви за отказа са липсата на институционален инвеститор и лошото финансово състояние на дружество –  съучредител.

7. Издаде  на “Титан асет мениджмънт” ЕАД лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. В 14-дневен срок от получаване на уведомлението “Титан асет мениджмънт” ЕАД следва да удостовери, че е изцяло внесен изискуемият капитал от 250 000 лв.
Учредител на “Титан асет мениджмънт” ЕАД е «Виквижън» ЕООД, притежаващо 100 % от капитала му.

8. Прие  практика по прилагане на чл. 123в, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване.
Съгласно приетата практика са допуска сделките с акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми, които не се извършват на регулиран пазар, да се осъществяват от пенсионносигурителните дружества директно чрез продажба или обратно изкупуване на ценните книжа от управляващото дружество.
Практиката е публикувана на интернет страницата ни в раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.