Изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер ще се проведе на 24 юни 2006 г.

Редът и конспектът за изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер са приети на заседание на КФН на 29.05.2006 г. Първият изпит за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането ще бъде проведен на 24 юни 2006 г.
Документи  се подават до 10 юни 2006 г. в „Деловодството” на Комисията за финансов надзор.( София 1303, ул. „Шар планина” № 33)  Заместник-председателят, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, се произнася по заявленията за допускане до изпита и уведомява писмено заявителите за взетото решение не по-късно от 15 юни 2006 г. Списъкът с допуснатите до изпит кандидати се поставя на определеното в чл. 8, ал. 2 от наредбата място и се публикува на страницата на КФН в Интернет.
Изискванията за лицата, които се допускат до изпит и условията за провеждането му са описани в Наредба №28 от 10 май 2006 г., която се намира на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg) в раздел „Нормативна уредба”. Заявлението по образец, което кандидатите трябва да попълнят и подадат заедно с останалите документи,  се намират в раздел „Документи”, „Форми и образци”, а редът и конспектът за изпита са в раздел „Указания и изисквания”.