Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2004 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви окончателните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2004 г.
Общата сума на нетните активи, набрани от трите вида фонда – доброволен, професионален и универсален, възлиза на 567 162 000 лв, което в сравнение с края на 2003г. бележи ръст с 11,09%.
Броят на осигурените лица към 31.03.2004 г. достига 2 328 388 лица, като увеличението спрямо края на предходната година е 1,46%.
Разпределената средна годишна доходност за последния 24-месечен период за универсалните пенсионни фондове е 12,44 %, а за професионалните пенсионни фондове – 11,47 %. Разпределената годишна нетна доходност, постигната от доброволните пенсионни фондове за последния 12-месечен период, се движи в границите от 7,62 % до 11,27 %.
Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото тримесечие на 2004 г. може да намерите в раздел "Публикации" – "Статистика и анализи"