Решения на КФН от заседание на 19.05.2004 г.

1. Спира производството по вписване на емисия акции от "Булгар Чех инвест холдинг" АД в регистъра на комисията.

2. Наложи временна забрана за публикуване на  търгово предложение за закупуване на акции на "Карловска коприна" АД, гр. Карлово, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Авал Ин" АД.

3 Отнема издаденото разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник на "Милиард Инвест" ООД, гр. София.

4. Прие се на първо четене проект на Наредба за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете. Проектът ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите страни и ще бъде публикуван на интернет страницата на комисията.