Черноморско злато” АД се отписва като емитент на …

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отписва „Черноморско злато” АД като емитент на ценни книжа от регистъра. Отписва се и емисията ценни книжа в размер на 10 000 бр. корпоративни обезпечени облигации с номинална стойност 500 лева всяка една и с ISIN код BG 2100002042, издадена от „Черноморско злато” АД от водения от КФН регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Пълния текст на решение 937 може да намерите в раздел „Документи”.