ИД „Капман Капитал” АД получи одобрение на програма за привеждане на активите си в съответствие изискванията на закона

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри програма с мерки за привеждане на активите на ИД „Капман Капитал” АД  в съответствие с изискванията на ЗППЦК, приета от Съвета на директорите на УД ”Капман Асет Мениджмънт” АД на заседание от  25.06.2007 г.
Пълния текст на решение 838 може да намерите в раздел „Документи”.