Одобрени са изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОК “Съгласие” АД

Проф. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК “Съгласие” АД  и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решения по протоколи № 312 от 15.05.2009 г. и № 314 от 12.06.2009 г.

Пълния текст на Решение 575 може да намерите в раздел "Административни документи”.