Прехвърляне на застрахователен портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A.

КФН е предоставила съгласие за прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A., включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът

В Комисията за финансов надзор е получено уведомление от компетентния орган на Великото херцогство Люксембург (Commissariat aux Assurances) за осъществено на 20 февруари 2024 г. прехвърляне на застрахователния портфейл на Foyer Sante S.A. към Globality S.A., включващ застрахователни договори, по които Република България е държава членка, където е разположен рискът.

Информация за предстоящото прехвърляне на този застрахователен портфейл е получена в КФН през м. ноември 2023 г. КФН вече е предоставила своето съгласие на Commissariat aux Assurances за прехвърляне на застрахователния портфейл в рамките на ЕС.

След прехвърлянето Globality S.A. променя своето наименование на Foyer Global Health S.A. и става правоприемник на всички права и задължения на договорите, сключени от  Foyer Sante S.A., което прекратява своята дейност.