Решения от заседание на 21.03.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Златен лев Холдинг“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR и надбавка от 1,00 %, но общо не по-малко от 3,25 % годишно и общо не повече от 5,25% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 07.12.2023 г. и дата на падеж 07.12.2031 г., с ISIN код BG2100040232.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Не издава забрана за публикуване на предложение от „Захар инвест“ АД за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции от капитала на „Захарни заводи“ АД от останалите акционери на дружеството.

3. Приема изменения на Указанията относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2015/35.