Решения от заседание на 28.03.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1. От разгледаните до 28.03.2024 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 18 и 19 май 2024 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 18 май 2024 г., се допускат: Димитър Михайлов, Димитър Иванов и Христо Панайотов. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 19 май 2024 г., се допускат: Николай Христов, Димитър Михайлов, Слав Димов, Теодора Поповска-Смиленова, Атанас Панов, Гергана Петрова и Александър Стойчев. Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит.

Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 10.05.2024 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

2. Потвърждава пълнота на подадено заявление за издаване на лиценз на „ПропъртиПиърс“ ООД за предоставяне на услуги за колективно финансиране.

3. Изпраща писма до националния компетентен орган на Република Португалия (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM) и до „АктивМаркетс – Импреза дже Инвесшименто“ С.А. (ActivMarkets – Empresa de Investimento S.A.), инвестиционен посредник (ИП), лицензиран от CMVM, за потвърждаване получаването на нотификацията за намерението на ИП „АктивМаркетс – Импреза дже Инвесшименто“ С.А. (ActivMarkets – Empresa de Investimento S.A.) да извършва дейност на територията на Република България.

4. Определя общата сума на годишните вноски във Фонда за преструктуриране на инвестиционните посредници за 2024 г.