Данни за застрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване към края на месец август 2012 г.

Данните от отчетите на застрахователите и на здравноосигурителните дружества към края на месец август 2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите със седалище в Република България за периода януари – август 2012 г., възлиза на 1 036 722 хил. лв. Спадът на премийния приход на годишна база се изчислява на 1,2 % при 0,2 % в края на август 2011 г.

Към края на август 2012 г. дружествата по общо застраховане реализират брутен премиен приход в размер на 870 343 хил. лв. (включително и премиите по активно презастраховане на застрахователите, които извършват такава дейност). На годишна база се отчита спад от 1,8 % (при спад от 0,7 % година по-рано).

В края на отчетния период пазарният дял на първите три, пет и десет компании, извършващи дейност по общо застраховане, нараства в сравнение със същия период на 2011 г.

Автомобилните застраховки („ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства”) заемат относителен дял от 70,6 % в агрегирания портфейл на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане. На годишна база се отчита спад на общия премиен приход по тези видове застраховки от 3,5 % при ръст от 0,2 % към края на август 2011 г. Имуществените застраховки („Пожар и природни бедства” и „Други щети на имущество”) заемат дял от 18,4 % от премийния приход, реализиран в сектора. На годишна база се отчита ръст от 2,4 % на общия премиен приход по имуществените застраховки при спад от 7,3 % към края на август 2011 г.

През периода януари – август 2012 г. записаните премии от животозастрахователите (включително и премиите по активно презастраховане на тези, които извършват такава дейност) са в размер на 166 379 хил. лв. при 163 227 хил. лв., записани през същия период на 2011 г. На годишна база се отчита ръст от 1,9 % при ръст от 2,6 % година по-рано.

Пазарният дял на първите три и пет компании на пазара по животозастраховане нараства към края на август 2012 г., в сравнение с края на същия период на 2011 г., докато при дела на първите десет компании продължава да се наблюдава обратна тенденция. 

Най-голям относителен дял в премийния приход, реализиран от животозастрахователите, заема застраховка „Живот” и рента – 74,3 %. На годишна база се отчита ръст от 2,0 % при спад от 1,0 % към края на август 2011 г. Застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд заема дял от 6,1 % в агрегирания портфейл на животозастрахователите към края на август 2012 г. На годишна база се отчита спад на премийния приход по този вид застраховка от 18,1 % при ръст от 83,3 % към края на август 2011 г.

Брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване за периода януари – август 2012 г., възлиза на 31 900 хил. лв., с което се отчита ръст от 14,4 % спрямо същия период на 2011 г., при спад от 6,9 % година по-рано.

В сравнение с края на месец август 2011 г., пазарният дял на първите три, пет и десет здравноосигурителни дружества нараства.

Най-голям относителен дял в структурата на портфейла на здравноосигурителните дружества в края на отчетния период заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” (35,7 %) и „Извънболнична медицинска помощ” (22,3 %). На годишна база най-голям ръст на премиите се отчита по пакета „Други здравноосигурителни пакети” (35,9 %), а най-голям спад – по пакета „Услуги, свързани с битови и други допълнителни условия при предоставянето на медицинска помощ” (-28,7 %).

Броят на здравноосигурените лица по договори, действащи към края на отчетния период, е 185 204 души при 194 335 души към края на август 2011 г.