Решения от заседание на КФН от 17 октомври 2012 г.

На свое заседание от 17 октомври  2012 г. КФН взе следните решения:

1 Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Булгартабак-Холдинг” АД, за закупуване на акции на „София – Булгартабак” АД от останалите акционери на дружеството

2. Отнема лиценза за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Трейдвил” ЕАД, по искане на дружеството.

3. Издава разрешение на управляващо дружество „Селект Асет Мениджмънт” ЕАД,  да организира и управлява договорен фонд „Селект Дивидент”. КФН вписва договорен фонд „Селект Дивидент” в регистъра и потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на фонда. Вписва емисията дялове в публичния регистър и вписва договорен фонд „Селект Дивидент” като емитент в регистъра, воден от КФН.

4. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Софарма имоти” АДСИЦ. Емисията е в размер на 386 097 (триста осемдесет и шест хиляди и деветдесет и седем) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална стойност 1 лев всяка и емисионна стойност от 2,40 лева всяка. КФН вписва горепосочената емисия акции (в процес на емитиране) в регистъра.

5. Издава разрешение на „Добрич иншурънс брокер” ООД, за извършване на дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на Република Румъния.