Решения от заседание на КФН от 10 октомври 2012 г.

На свое заседание от 10 октомври  2012 г. КФН взе следните решения:

1 Вписва емисия акции, издадени от „Хидроизомат” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 299 122 лв. на 2 989 440 лв. Вписаната емисията е в размер на 1 690 318 лв., разпределена в 1 690 318 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Фазан” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от от 320 992 лв. на 641 826 лв. Вписаната емисия е в размер на 320 834 лв., разпределена в 320 834 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка.

3. Потвърждаване  проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от „Синтетика” АД. Емисията е в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, корпоративни облигации с номинална стойност 1 000 (петдесет хиляди) лева всяка. КФН вписва „Синтетика” АД като емитент в регистъра.

4. Допуснати са 12 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 01 декември 2012 г. и 12 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 02 декември 2012 г. Списъците с допуснатите лица са публикувани на интернет страницата на комисията в раздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за брокер и инвестиционен консултант” – „1 и 2 декември 2012 г.”

Данни за застрахователните брокери към 30 юни 2012 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 30.06.2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 30.06.2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 74 520  хил. лв., в т. ч. 67 003 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България, 6 662 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи от други държави и 855 хил. лв. – при посредничество за дружества по доброволно здравно осигуряване.

Приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България намаляват с 0,9 % спрямо същия период на миналата година. От тях 63 176 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 3 827 хил. лв. – в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 0,3 %, а в животозастраховането намаляват със 17,1 %. Комисионите на брокерите представляват 19,5 % от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 15,3 % от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2012 г. е в размер на 402 841 хил. лв., от които 349 081 хил. лв. в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 48 805 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави и 4 956 хил. лв. в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване.

От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 324 144 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 24 937 хил. лв. в животозастраховането. В сравнение с първото шестмесечие на 2011 г. се отчита увеличение на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери с 2,0 %, като в общото застраховане е отчетен ръст от 1,7 %, съответно в животозастраховането ръст от 7,3 %.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (42,7 %) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36,6 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (9,3 %) и „Други щети на имущество” (3,0 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (89,4 %).

Към 30.06.2012 г. 39 % от реализирания премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Франция и 31 % за застрахователи от Кипър.

Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (30,5 %), „Разни финансови загуби” (17,6 %) и „Злополука” (16,6 %).

КФН ще съобразява надзорната си практика по разследване на пазарни злоупотреби с насоките на CESR

С оглед на постигане на висока ефективност и хармонизация на прилагането на разпоредбите на Директива 2003/6/ЕО относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) Комисията за финансов надзор взе решение, че ще съобразява надзорната си практика с трите Насоки на Комитета на европейските регулатори на ценни книжа (CESR) относно общото приложение на Директивата.
На свое заседание на 4 октомври 2012 г. КФН одобри трите Насоки на CESR и прие да ги прилага при осъществяване на надзора по разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ).
Насоките на CESR са изготвени, за да подпомогнат хармонизираното прилагане на изискванията на Директивата за пазарните злоупотреби сред отделните страни членки. След проведени публични консултации, CESR публикува три отделни документа под формата на Насоки и информация относно нейното общо прилагане:
– „Първи насоки и информация относно общото прилагане на Директива 2003/6/ЕО”,
– „Втори насоки и информация относно общото прилагане на Директива 2003/6/ЕО” и
– „Трети насоки и информация относно общото прилагане на Директива 2003/6/ЕО”.

Насоките на CESR относно общото приложение на Директива 2003/6/ЕО са публикувани в раздел „Административни документи” – „Методики” – http://www.fsc.bg/Metodiki-bg-131

Краен срок за регистрация на застрахователните брокери в новата система за подаване на отчети и справки

Във връзка с въвеждането на новата информационна система за получаване и обработка на периодичните отчети и справки на застрахователните брокери, представяни в Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ), КФН уведомява всички застрахователни брокери, които не са подали заявление и публичен ключ, че срокът за подаването им е удължен до 05.10.2012 г. Напомняме на всички застрахователни брокери, че от следващия отчетен период ще бъдат приемани отчети и справки, подадени единствено през новата информационна система.

Брокерите, които не се регистрират в системата няма да могат да изпълнят задължението си по чл. 162, ал. 3 от КЗ за подаване на отчети и справки и в резултат на това ще подлежат на съответните санкции.  

Решения от заседание на КФН от 4 октомври 2012 г.

На свое заседание от 4 октомври 2012 г. КФН взе следните решения:

1. Издава одобрение на  „Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ за замяна на „Блек Сий Проджект” ООД със „Кепитъл Сити Център” ООД като обслужващо дружество по отношение управление и обслужване на недвижимите имоти и счетоводно обслужване.

2. Отнема лиценза на „Фико Инвест” за извършване на дейност като инвестиционен посредник във връзка с тяхно заявление.

3. Издава разрешение на „Адмирал Иншурънс Брокер” ООД за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република Румъния.

4. Издава разрешение на „Джи Пи Ей Груп” АД за извършване на дейност като застрахователен брокер на територията на Република Кипър и Република Италия.

5. Издава разрешение за преобразуване чрез вливане на застрахователна компания «Български имоти» АД в застрахователно акционерно дружество «Булстрад Виена Иншурънс Груп» АД.

6. Одобрява промени в устава на „Сити Пропъртис” АДСИЦ.

Решение от заседание на КФН от 3 октомври 2012 г.

На свое заседание от 3 октомври  2012 г. КФН взе следното решение:

Не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение от „Балтимор” ЕООД, гр. София за закупуване на акции на „Лавена” АД, гр. Шумен от останалите акционери на дружеството.