Решения от заседание на КФН от 10 октомври 2012 г.

На свое заседание от 10 октомври  2012 г. КФН взе следните решения:

1 Вписва емисия акции, издадени от „Хидроизомат” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от 1 299 122 лв. на 2 989 440 лв. Вписаната емисията е в размер на 1 690 318 лв., разпределена в 1 690 318 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка.

2. Вписва емисия акции, издадени от „Фазан” АД, в резултат на увеличение на капитала на дружеството от от 320 992 лв. на 641 826 лв. Вписаната емисия е в размер на 320 834 лв., разпределена в 320 834 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лeв всяка.

3. Потвърждаване  проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от „Синтетика” АД. Емисията е в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, корпоративни облигации с номинална стойност 1 000 (петдесет хиляди) лева всяка. КФН вписва „Синтетика” АД като емитент в регистъра.

4. Допуснати са 12 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер, насрочен за 01 декември 2012 г. и 12 лица до провеждането на изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 02 декември 2012 г. Списъците с допуснатите лица са публикувани на интернет страницата на комисията в раздел „Изпити за правоспособност” – „Изпити за брокер и инвестиционен консултант” – „1 и 2 декември 2012 г.”