Данни за застрахователните брокери към 30 юни 2012 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 30.06.2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 30.06.2012 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 74 520  хил. лв., в т. ч. 67 003 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България, 6 662 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи от други държави и 855 хил. лв. – при посредничество за дружества по доброволно здравно осигуряване.

Приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България намаляват с 0,9 % спрямо същия период на миналата година. От тях 63 176 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 3 827 хил. лв. – в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане нарастват с 0,3 %, а в животозастраховането намаляват със 17,1 %. Комисионите на брокерите представляват 19,5 % от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 15,3 % от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2012 г. е в размер на 402 841 хил. лв., от които 349 081 хил. лв. в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 48 805 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави и 4 956 хил. лв. в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване.

От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 324 144 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 24 937 хил. лв. в животозастраховането. В сравнение с първото шестмесечие на 2011 г. се отчита увеличение на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери с 2,0 %, като в общото застраховане е отчетен ръст от 1,7 %, съответно в животозастраховането ръст от 7,3 %.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (42,7 %) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (36,6 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (9,3 %) и „Други щети на имущество” (3,0 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (89,4 %).

Към 30.06.2012 г. 39 % от реализирания премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Франция и 31 % за застрахователи от Кипър.

Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „ГО, свързана с притежаването и използването на МПС” (30,5 %), „Разни финансови загуби” (17,6 %) и „Злополука” (16,6 %).