Две публични дружества са задължени с принудително-административна мярка да свикат Общи събрания на акционерите за 2004

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, задължи управителните органи на “ПОБЕДА-ТВ” АД, гр. Твърдица и “ГЕРИЛА” АД, гр. Върбица, които все още не са провели общи събрания на акционерите за 2004 г., да организират провеждането им. Дружествата трябва да свикат общите събрания в едномесечен срок от получаването на съответното решение на зам.-председателя на КФН и да  организират провеждането им не по-късно от четиридесет дни от свикването му.

Пълния текст на решения 528 и 529  може да намерите в раздел "Документи".