Приложени са принудителни административни мерки на ПОД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор” Бисер Петков, наложи принудителни административни мерки на “Алианц България” АД.  Дадени са задължителни предписания на дружеството да приведе активите на управлявания от него доброволен пенсионен фонд в съответствие с разпоредбите  на Кодекса за социално осигуряване и да представи в КФН  конкретни мерки  в срок до 18.11.2005 г.

Приложени са принудителни административни мерки на ПОД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД

  Със заповед № 544 – ПОД от 29.08.2005 г. на Бисер Петков – Заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор” спрямо ПОД “Алианц България” АД са приложени принудителни административни мерки. Дадени са задължителни предписания с конкретни срокове, в които дружеството да осъществи процедурата по разглеждане на 3 825 заявления за промяна на участие на осигурени лица, подали заявления през второто тримесечие на 2005 г., по отношение на които не е извършило регламентираните в Наредба № 3 от 24.09.2003 г. на КФН действия в нормативно определените срокове.
 ПАМ са приложени след като в КФН беше получен препис от прокурорско постановление, с което се разпорежда връщане на оригиналите на предадените от дружеството в Софийска районна прокуратура 3825 заявления за промяна на участие.

Приложени са принудителни административни мерки на ПОД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД

В Комисията за финансов надзор постъпи информация за изпратени от ПОД “Алианц България” АД рекламни брошури заедно с годишните извлечения на осигурените лица. Във връзка с обявените в разпространената рекламна брошура данни управление “Осигурителен надзор” извърши проверка. Установиха се неточности за част от представените в брошурата данни за изчислените месечни пенсии.
В рекламната брошура е посочено, че месечният размер на срочната пенсия за 10 години при набрани средства в размер на 20 192 лева е 366 лева и при набрани средства   в размер на 36 830 лева е 667 лева. Посочените месечни пенсии са неверни, тъй като не съответстват на изчислените месечни пенсии съгласно представените в КФН актюерски разчети за Доброволен пенсионен фонд “Алианц България”, които са съответно в размер на 198.58 лева и на 362.21 лева.
В текста също така е посочено, “че примерът е изготвен при намаляваща такса върху вноската от 4,5% до 1%”. Представянето на намаляваща такса е недопустимо, тъй като таксата върху вноската в Доброволен пенсионен фонд “Алианц България” е фиксирана и посочената намаляваща такса не е елемент от предлагания към момента пенсионен продукт. 
 
Със заповед № 549 – ПОД от 09.07.2004 г. на Бисер Петков – Заместник председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор” на ПОД “Алианц България” АД са дадени следните задължителни предписания:
1. ПОД “Алианц България” АД незабавно да преустанови разпространението на рекламната листовка представяща неверни данни за месечния размер на срочна пенсия за 10 години при набрани средства съответно в размер на 20 192 лева и в размер на 36 830 лева.
2. ПОД “Алианц България” АД да публикува в срок до 16.07.2004г. в два централни всекидневника информация за разпространените от дружеството рекламни листовки представящи неверните данни. Публикациите да информират осигурените лица, че при срочна пенсия за 10 години и набрани средства в размер на 20 192 лева месечната пенсия е 198.58 лева, а не 366 лева и при набрани средства в размер на 36 830 лева месечната пенсия е 362.21 лева, а не 667 лева, както е посочено в рекламната листовка. Публикациите да информират осигурените лица и за това, че в представените на рекламните листовки примери е използвана намаляваща такса, която не е регламентирана в действащия правилник на Доброволен пенсионен фонд “Алианц България”, като се посочи действащия размер на таксите върху вноските. Публикациите да бъдат направени в рекламно каре на ПОД “Алианц България” АД, по обичайно използваните от дружеството форма и място на публикуване на реклами за неговата дейност .

За изпълнение на дадените предписания на дружеството е даден срок да уведоми КФН  до 19.07.2004 г.