Справката по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК следва да се представи до 30 ноември 2005 г.

Предвид факта, че задължението на инвестиционните посредници да представят справката по чл. 77н, ал. 11 от ЗППЦК за месец октомври до 10-то число на месец ноември 2005 г. се въвежда за първи път и предвид датата на приемане на практика по изготвяне на справката, последната следва да се представи  до 30 ноември 2005 г.

Практика относно изготвяне на Справка по чл. 77н, ал. 11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа е публикувана на нашата интернет страница, раздел „Документи”, „Указания и изисквания”.