Одобрени са промени в Общите условия, приложими в договорите с клиенти на “Дилингова Финансова Компания” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти на “Дилингова Финансова Компания” АД.