Определено е минимално съдържание на инвестиционната политика на ФДЗПО и ФДДПО

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, издаде решение, с което определи минимално съдържание на Инвестиционната политика – документ, който пенсионноосигурителните дружества са длъжни, в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване, да приемат за всеки управляван от тях универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд.

Пълният текст на решение № 317 – ПОД / 23.04.2015 г. и приложението към него можете да намерите в Раздел „Административни документи”/ „Решения”.

Определено е минимално съдържание на инвестиционната политика на ФДЗПО и ФДДПО

Заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление “Осигурителен надзор”, издаде решение, с което определи минимално съдържание на Инвестиционната политика – документ, който пенсионноосигурителните дружества са длъжни, в съответствие с изискванията на Кодекса за социално осигуряване, да приемат за всеки управляван от тях универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд.

Пълният текст на решение № 317 – ПОД / 23.04.2015 г. и приложението към него можете да намерите в Раздел „Административни документи”/ „Решения”.