“НЕВЕН” АД, гр. Елхово не се отписва от регистъра като публично дружество

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, отказа да отпише “НЕВЕН” АД, гр. Елхово, като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

Пълния текст на решение 860 може да намерите в раздел "Документи".