Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани.


За месец юли 2018 г. 2 застрахователни дружества от държави членки са нотифицирали Комисията за финансов надзор (КФН) за намерението си да извършват застрахователна дейност на територията на България. Към 31 юли 2018 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България, са 618.

През месец юли 8 нови застрахователни посредници от държави членки са нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност в България, а 2 са преустановили извършването на дейност. Към 31 юли 2018 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България, са 2371.

През месец юли няма застрахователни дружества със седалище на територията на Република България, заявили намерение да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС. Към 31 юли 2018 г. общият брой на застрахователните дружества със седалище на територията на Република България, нотифицирали КФН, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на други държави членки на ЕС, е 15. 

През месец юли 1 застрахователен посредник със седалище на територията на Република България е заявил намерение да извършва дейност на територията на други държави членки на ЕС, а 1 е преустановил извършването на дейност. Към 31 юли 2018 г. общият брой на действащите застрахователни посредници със седалище на територията на Република България, нотифицирали КФН, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на държави членки на ЕС, е 42.     

Актуализираните списъци с нотификациите са публикувани на страницата на КФН в раздел „Поднадзорни лица” – „Нотификации”.

Решения от заседание на КФН на 07.08.2018 г.


На заседанието си на 07.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Индустриален холдинг – Доверие” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 279 870 броя акции от капитала на „Хидроизомат” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Pabоlux S.A. за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 436 858 броя акции от капитала на „Завод за хартия – Белово“ АД, гр. Белово, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Уведомява регулаторния орган на Република Хърватия, че инвестиционният посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД има намерение да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Република Хърватия.
 
4. Уведомява регулаторните органи на Република Италия и Кралство Испания, че застрахователният брокер „ЕДМ Иншурънс брокер“ ЕООД има намерение да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на правото на свободата на предоставяне на услуги на територията на техните държави.
 
5. Одобрява Галя Петкова Стефанова за член на съвета на директорите на инвестиционния посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри“ АД.
 
6. Одобрява Лиляна Христова Николова за лице, което осъществява функцията за съответствие на ЗК „Уника“ АД.
 
7. Одобрява Лиляна Христова Николова за лице, което осъществява функцията за съответствие на ЗК „Уника живот“ АД.
 
8. Изпраща писмо до „ИЖА България“ ООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за вписване в регистъра на застрахователните брокери.
 
9. Приема на първо гласуване Проект на Наредба за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества. Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел “Нормативна уредба“ – „Обществени консултации“, като срокът за даване на бележки и предложения по проекта е 30-дневен от датата на публикуване до 07.09.2018 г.
 
10. Оставя без движение жалбата на „ДЗИ-общо застраховане“ ЕАД срещу Решение № 617-ОЗ от 14.06.2018 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, поради нередовности в приложените към жалбата документи.

Решения от заседание на КФН на 07.08.2018 г.


На заседанието си на 07.08.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Индустриален холдинг – Доверие” АД за закупуване чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД на 279 870 броя акции от капитала на „Хидроизомат” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
 
2. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от Pabоlux S.A. за закупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг“ АД на 436 858 броя акции от капитала на „Завод за хартия – Белово“ АД, гр. Белово, от останалите акционери на дружеството.
 
3. Уведомява регулаторния орган на Република Хърватия, че инвестиционният посредник „Адамант Кепитъл Партнърс” АД има намерение да извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на Република Хърватия.
 
4. Уведомява регулаторните органи на Република Италия и Кралство Испания, че застрахователният брокер „ЕДМ Иншурънс брокер“ ЕООД има намерение да извършва дейност по застрахователно посредничество при условията на правото на свободата на предоставяне на услуги на територията на техните държави.
 
5. Одобрява Галя Стефанова за член на съвета на директорите на инвестиционния посредник „Ленно Глобъл Адвайзъри“ АД.
 
6. Одобрява Лиляна Николова за лице, което осъществява функцията за съответствие на ЗК „Уника“ АД.
 
7. Одобрява Лиляна Николова за лице, което осъществява функцията за съответствие на ЗК „Уника живот“ АД.
 
8. Изпраща писмо до „ИЖА България“ ООД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация във връзка със заявлението на дружеството за вписване в регистъра на застрахователните брокери.
 
9. Приема на първо гласуване Проект на Наредба за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества. Проектът и мотивите са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел “Нормативна уредба“ – „Обществени консултации“, като срокът за даване на бележки и предложения по проекта е 30-дневен от датата на публикуване до 07.09.2018 г.
 
10. Оставя без движение жалбата на „ДЗИ-общо застраховане“ ЕАД срещу Решение № 617-ОЗ от 14.06.2018 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, поради нередовности в приложените към жалбата документи.

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструменти

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. Да притежават висше образование (предпочитана специалност: право, икономика, финанси, счетоводство);
 2. Да притежават професионален опит в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3 ЗПФИ като опит, придобит в инвестиционен посредник, в кредитна институция, която предоставя услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ или в регулиран пазар ще се счита за предимство;
 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 4. Да не са били член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. Да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
 6. Да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност или да извършват професионална дейност;
 7. Да не са били през последните две години преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от КФН или от Българската народна банка или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;
 8. Да не са им налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните пет години за извършено грубо или системно нарушение на ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (Регламент (ЕС) № 596/2014), Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014 или актовете по прилагането им, или съответното законодателство на друга държава;
 9. Да не са освобождавани от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът е бил отменен по надлежния ред;
Необходими документи за кандидатстване:
 1.  Заявление за участие в свободен текст, в което да са посочени данни за контакт, в т.ч. електронна поща и телефон;
 2.  Автобиография, в която изрично се уточняват чуждите езици, които владее кандидатът и нивото на владеене писмено и говоримо;
 3.  Копие от диплома за висше образование;
 4.  Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5.  Декларации, подписани от кандидата, относно обстоятелствата по т. 3 – 9 по-горе.
 6.  Други документи по преценка на кандидата във връзка с изискванията.
Начин на провеждане на подбора на кандидати:
 1. Проверка на необходимите документи и преценка кои кандидати ще бъдат поканени на интервю;
 2. Интервю;
 3. Уведомяване на избраните кандидати по телефон.
Списък с одобрените лица няма да бъде публикуван на страницата на КФН. При необходимост от назначаване на квестор в рамките на следващите две години КФН ще осъществява контакт с кандидатите, които счита за най-подходящи с оглед специфичните изисквания на работата на квестор в конкретен инвестиционен посредник.
Срок и място за подаване на документите:
В Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. "Будапеща" № 16, до 15.08.2018 г.
Възнаграждение – определя се с решението за назначаване.

Публикуване на интернет страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари на данни, които ще бъдат използвани за определяне на систематични участници


На интернет страницата на Европейския орган за ценни книжа и пазари на 01.08.2018 г. са публикувани данни, необходими за калкулациите при определяне на систематични участници, считано от 01.09.2018 г.:
 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/mifid-ii-esma-publishes-data-systematic-internaliser-calculations-equity-equity
 
https://www.esma.europa.eu/data-systematic-internaliser-calculations

Решения от заседание на КФН на 01.08.2018 г.

 
На заседанието си на 01.08.2018 г. КФН реши:

 
1. Вписва „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Вписва с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа и емисия акции, издадена от „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, в размер на 650 000  броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка. Емисията представлява регистрирания капитал на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация относно придобиване на квалифицирано участие в управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД.
 
3. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, вече може публично да предлага на територията на Република България четири класа ценни книжа на подфонд Pioneer Income Opportunities, на инвестиционно дружество Amundi Funds II.
 
4. Издава одобрение на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
5. Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0 % за третото тримесечие на 2018 г., което се прилага от инвестиционните посредници към експозиции за кредитен риск в Република България. Определеното ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави за третото тримесечие на 2018 г. за експозиции към САЩ е в размер на 0 %.
 
6. Вписва „Джей енд Ди брокерс” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор.
 
7. Одобрява Петър Илиев за член на Съвета на директорите на ЗАД „Енергия“ АД.
 
8. Отхвърля като неоснователна жалба, подадена от „Алфа Пропърти 1“ АДСИЦ (в ликвидация) срещу решение № 581-ДСИЦ от 11.06.2018 г., издадено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и потвърждава решението като правилно и законосъобразно.
 
9. Приема План за действие на Комисията за финансов надзор за 2018 г. за привеждане в изпълнение на Програмата за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и продукти (2018 г.-2020 г.).

Решения от заседание на КФН на 01.08.2018 г.

 
На заседанието си на 01.08.2018 г. КФН реши:

 
1. Вписва „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. София, като публично дружество във водения от Комисията за финансов надзор регистър на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.
Вписва с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа и емисия акции, издадена от „Браво Пропърти Фонд” АДСИЦ, в размер на 650 000  броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев всяка. Емисията представлява регистрирания капитал на дружеството.
 
2. Изпраща писмо до „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД с искане за отстраняване на непълноти и предоставяне на допълнителна информация относно придобиване на квалифицирано участие в управляващо дружество „Стратегия Асет Мениджмънт” АД.
 
3. Уведомява Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF), че Amundi Luxembourg S.A., Luxembourg, вече може публично да предлага на територията на Република България четири класа ценни книжа на подфонд Pioneer Income Opportunities, на инвестиционно дружество Amundi Funds II.
 
4. Издава одобрение на „Недвижими имоти София“ АДСИЦ, гр. София, за промени в устава на дружеството.
 
5. Признава нивото на антицикличен буфер, определено от БНБ в размер на 0 % за третото тримесечие на 2018 г., което се прилага от инвестиционните посредници към експозиции за кредитен риск в Република България. Определеното ниво на антицикличен капиталов буфер за експозиции за кредитен риск към трети държави за третото тримесечие на 2018 г. за експозиции към САЩ е в размер на 0 %.
 
6. Вписва „Джей енд Ди брокерс” ЕООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор.
 
7. Одобрява Петър Асенов Илиев за член на Съвета на директорите на ЗАД „Енергия“ АД.
 
8. Отхвърля като неоснователна жалба, подадена от „Алфа Пропърти 1“ АДСИЦ (в ликвидация) срещу решение № 581-ДСИЦ от 11.06.2018 г., издадено от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, и потвърждава решението като правилно и законосъобразно.
 
9. Приема План за действие на Комисията за финансов надзор за 2018 г. за привеждане в изпълнение на Програмата за защита на потребителите на небанкови финансови услуги и продукти (2018 г.-2020 г.).