Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструменти

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. Да притежават висше образование (предпочитана специалност: право, икономика, финанси, счетоводство);
 2. Да притежават професионален опит в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3 ЗПФИ като опит, придобит в инвестиционен посредник, в кредитна институция, която предоставя услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ или в регулиран пазар ще се счита за предимство;
 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 4. Да не са били член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. Да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
 6. Да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност или да извършват професионална дейност;
 7. Да не са били през последните две години преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от КФН или от Българската народна банка или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;
 8. Да не са им налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните пет години за извършено грубо или системно нарушение на ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (Регламент (ЕС) № 596/2014), Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014 или актовете по прилагането им, или съответното законодателство на друга държава;
 9. Да не са освобождавани от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът е бил отменен по надлежния ред;
Необходими документи за кандидатстване:
 1.  Заявление за участие в свободен текст, в което да са посочени данни за контакт, в т.ч. електронна поща и телефон;
 2.  Автобиография, в която изрично се уточняват чуждите езици, които владее кандидатът и нивото на владеене писмено и говоримо;
 3.  Копие от диплома за висше образование;
 4.  Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5.  Декларации, подписани от кандидата, относно обстоятелствата по т. 3 – 9 по-горе.
 6.  Други документи по преценка на кандидата във връзка с изискванията.
Начин на провеждане на подбора на кандидати:
 1. Проверка на необходимите документи и преценка кои кандидати ще бъдат поканени на интервю;
 2. Интервю;
 3. Уведомяване на избраните кандидати по телефон.
Списък с одобрените лица няма да бъде публикуван на страницата на КФН. При необходимост от назначаване на квестор в рамките на следващите две години КФН ще осъществява контакт с кандидатите, които счита за най-подходящи с оглед специфичните изисквания на работата на квестор в конкретен инвестиционен посредник.
Срок и място за подаване на документите:
В Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. "Будапеща" № 16, до 15.08.2018 г.
Възнаграждение – определя се с решението за назначаване.

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструменти

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални изисквания:

 1. Да притежават висше образование (предпочитана специалност: право, икономика, финанси, счетоводство);
 2. Да притежават професионален опит в съответствие с изискванията на чл. 13, ал. 3 ЗПФИ като опит, придобит в инвестиционен посредник, в кредитна институция, която предоставя услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 ЗПФИ или в регулиран пазар ще се счита за предимство;
 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 4. Да не са били член на управителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. Да не са обявявани в несъстоятелност или да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
 6. Да не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност или да извършват професионална дейност;
 7. Да не са били през последните две години преди акта на съответния компетентен орган член на управителен или контролен орган на дружество, на което е бил отнет лицензът за извършване на дейност, подлежаща на лицензионен режим от КФН или от Българската народна банка или от съответен орган на друга държава, освен в случаите, когато лицензът е бил отнет по искане на дружеството, както и ако актът за отнемане на издадения лиценз е бил отменен по надлежния ред;
 8. Да не са им налагани с влезли в сила наказателни постановления административни наказания през последните пет години за извършено грубо или системно нарушение на ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, отменения Закон срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (Регламент (ЕС) № 596/2014), Регламент (ЕС) № 575/2013, Регламент (ЕС) № 600/2014 или актовете по прилагането им, или съответното законодателство на друга държава;
 9. Да не са освобождавани от длъжност в управителен или контролен орган на дружество по ЗПФИ, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за кредитните институции, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или съответното законодателство на друга държава въз основа на приложена принудителна административна мярка освен в случаите, когато актът е бил отменен по надлежния ред;

Необходими документи за кандидатстване: 

 1.  Заявление за участие в свободен текст, в което да са посочени данни за контакт, в т.ч. електронна поща и телефон;
 2.  Автобиография, в която изрично се уточняват чуждите езици, които владее кандидатът и нивото на владеене писмено и говоримо;
 3.  Копие от диплома за висше образование;
 4.  Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5.  Декларации, подписани от кандидата, относно обстоятелствата по т. 3 – 9 по-горе.
 6.  Други документи по преценка на кандидата във връзка с изискванията.

Начин на провеждане на подбора на кандидати:

 1. Проверка на необходимите документи и преценка кои кандидати ще бъдат поканени на интервю;
 2. Интервю;
 3. Уведомяване на избраните кандидати по телефон.

Списък с одобрените лица няма да бъде публикуван на страницата на КФН. При необходимост от назначаване на квестор в рамките на следващите две години КФН ще осъществява контакт с кандидатите, които счита за най-подходящи с оглед специфичните изисквания на работата на квестор в конкретен инвестиционен посредник.
Срок и място за подаване на документите:
В Комисия за финансов надзор, София 1000, ул. "Будапеща" № 16, до 15.08.2018 г.
Възнаграждение – определя се с решението за назначаване.